Dzisiaj jest: 31.5.2020, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Nowe przepisy dotyczące potwierdzania autentyczności dokumentów urzędowych

Dodano: rok temu Czytane: 208 Autor:
Redakcja poleca!

W życie weszło rozporządzenie unijne w sprawie potwierdzania autentyczności dokumentów urzędowych. Czeka nas mniej biurokracji i więcej pieniędzy w portfelu.

Nowe przepisy dotyczące potwierdzania autentyczności  dokumentów urzędowych
Przed wejściem w życie rozporządzenia obywatele, od których wymagano przedstawienia dokumentu urzędowego w innym państwie UE, musieli uzyskać pieczęć potwierdzającą jego autentyczność (tzw. apostille). Najczęściej trzeba było również okazać oryginał dokumentu do wglądu oraz  dołączyć tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Według rozporządzenia UE, które weszło w życie w połowie lutego tego roku i znacznie upraszcza kłopotliwe procedury:

- dokumenty urzędowe (na przykład akt urodzenia, notarialny akt małżeństwa, wyrok) oraz ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem wydawane przez organy państwa członkowskiego UE muszą być akceptowane jako autentyczne przez organy innego państwa UE bez wymogu pieczęci autentyczności (apostille);

- rozporządzenie znosi obowiązek dostarczania jednocześnie oryginalnego dokumentu urzędowego i jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; jeżeli dane państwo UE zezwala na przedstawienie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zamiast oryginału dokumentu urzędowego, organy tego państwa muszą przyjąć taką kopię wydaną w państwie UE, w którym wydano dokument urzędowy;

- jeżeli organy przyjmującego państwa członkowskiego wymagają uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu urzędowego przedstawionego przez obywatela, muszą przyjąć uwierzytelnione tłumaczenie sporządzone w dowolnym państwie UE.;

- rozporządzenie znosi obowiązek dostarczenia tłumaczenia dokumentu urzędowego. Jeżeli dokument urzędowy nie jest sporządzony w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego UE, które żąda jego przedstawienia, obywatel może poprosić organ o wielojęzyczny standardowy formularz dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Taki formularz można załączyć do dokumentu urzędowego, aby uniknąć konieczności tłumaczenia.

Rozporządzenie wprowadza również zabezpieczenia przed sfałszowanymi dokumentami urzędowymi: w przypadku gdy organ przyjmujący dokument urzędowy ma uzasadnione wątpliwości co do jego autentyczności, może ją zweryfikować, kontaktując się z organem wydającym w drugim państwie UE za pośrednictwem specjalnej platformy informatycznej – systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Dokumenty urzędowe oznaczają dokumenty wydane przez organ publiczny, takie jak:

 -   dokumenty pochodzące od sądu lub urzędnika sądowego;
 -   dokumenty administracyjne;
 -   akty notarialne;
 -    świadectwa urzędowe umieszczane na dokumentach prywatnych;
 -   dokumenty dyplomatyczne i konsularne.

Rozporządzenie obejmuje dokumenty urzędowe dotyczące następujących faktów:

-    urodzenia
-    pozostawania osoby przy życiu
-    zgonu
-    imienia i nazwiska
-   małżeństwa, w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego
-    rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa
-    zarejestrowanego związku partnerskiego, w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu takiego związku
-    rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego, separacji lub unieważnienia takiego związku
-    pochodzenia dziecka
-    przysposobienia
 -   miejsca zamieszkania lub miejsca pobyt-    obywatelstwa
-    braku wpisu w rejestrze karnym
-    prawa do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wielojęzycznego standardowego formularza do załączenia jako pomoc tłumaczeniowa do dokumentu urzędowego można zażądać w przypadku dokumentów dotyczących następujących faktów:

-    urodzenia
-    pozostawania osoby przy życiu
-     zgonu
-    małżeństwa, w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego
-    zarejestrowanego związku partnerskiego, w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu takiego związku
-    miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
-    braku wpisu w rejestrze karnym.
Źródło: https://e-justice.europa.eu